Producenci

Dane firmy


P.H.U. Pam Serwis
tel. 696 477 953
e-mail kontakt@pam-serwis.pl
ul. E. Sczanieckiej 1
64-316 Kuślin
woj. wielkopolskie
NIP: 7881522043

Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego www.pam-serwis.pl jest F.H.U. PAM SERWIS  Małgorzata Sobisiak  ul. E. Sczanieckiej 1   64-316 Kuślin, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Kuślin , NIP 788-152-20-40 zwana dalej "sprzedawcą".

2. Zawarty w witrynie internetowej www.pam-serwis.pl katalog produktów wraz z informacjami o nich oraz zdjęciami stanowi jedynie prezentację produktów i rozumiany powinien być wyłącznie jako zaproszenie do składania ofert kupna na warunkach określonych w witrynie.

Zamówienia

3. Zamówienia mogą składać przedsiębiorcy oraz wszystkie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Złożone przez odwiedzającego witrynę klienta zamówienie, spełniające określone w niniejszym regulaminie warunki stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, złożenie zamówienia obejmuje rejestrację - założenie konta klienta, w toku którego klient podaje swoje dane osobowe i adresowe, numer telefonu i adres e-mail a następnie wskazanie zamawianych produktów oraz określenie sposobu zapłaty.

6. Można złożyć zamówienie bez dokonywania rejestracji w systemie sklepu wybierając tryb „zamówienie jako gość”. Podawanie swojego adresu e-mail w takim przypadku jakkolwiek pożądane, nie jest obowiązkowe.

7. Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie się z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie oraz ich akceptację.

8. Zamówienia za pośrednictwem witryny internetowej składać można codziennie przez całą dobę. W szczególnych przypadkach można składać zamówienia telefonicznie w każdym dniu roboczym , pod numerem 696477953

9. Nieprawidłowe wypełnienie formularza uniemożliwia zawarcie umowy. Podanie niewłaściwego numeru telefonu upoważnia sprzedawcę do odstąpienia od realizacji zamówienia.

Ceny i płatności

10. Sprzedawca przy prezentowanych na stronach internetowych produktach podaje ich ceny obejmujące podatek od towarów i usług (ceny brutto) a także ceny bez podatku (netto). Ceny te są wiążące dla stron w chwili złożenia przez klienta zamówienia, chyba że wyjątkowo produkt jest w tym czasie niedostępny.

11. Do ceny towaru doliczane są koszty przesyłki w kwocie 12 zł brutto, z zastrzeżeniem ust. 13 oraz ust. 24.

12. Preferowaną formą płatności jest przelew na rachunek sprzedawcy w bankach.

13. Dopuszcza się zapłatę za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera za dodatkową opłatą w kwocie 2,00 zł brutto.

Potwierdzenie zamówienia

14. Przyjęcie zamówienia następuje przez jego potwierdzenie na podany przez klienta przy rejestracji adres e-mail. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia oznacza przyjęcie oferty i stanowi dowód zawarcia umowy.

15. Przyjęcie zamówienia złożonego w trybie „jako gość” następuje z chwilą powierzenia przesyłki przewoźnikowi.

16. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 10 są rozpatrywane w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele i w święta rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.

17. O zamiarze zmiany zamówienia klient poinformuje sprzedawcę telefonicznie. O sposobie dalszego postępowania strony postanowią wspólnie, przy uwzględnieniu stanu realizacji zamówienia (statusu zamówienia).

18. W wyjątkowych przypadkach niedostępności towaru, klient będzie o takim fakcie poinformowany telefonicznie. O sposobie dalszego postępowania strony postanowią wspólnie. Klientowi w przypadkach takich służy prawo odstąpienia od umowy.

19. Zmiana ceny produktu nie ma wpływu na zamówienia przyjęte i potwierdzone.

20. Sprzedaż produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona następuje według kolejności zamówień, aż do wyczerpania się zapasów.

Realizacja zamówienia

21. Realizacja zamówienia (wysyłka towaru) następuje w najkrótszym w miarę możliwości czasie, najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

22. Jeżeli płatność z tytułu sprzedaży realizowana jest przelewem, realizacja zamówienia następuje po odnotowaniu wpłaty na rachunek bankowy sprzedawcy. W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem systemów płatności Dotpay.pl, Płatności.pl, PolCard.pl, Przelewy24.pl lub eCard.pl, realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.

23. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem Poczta Polska S,A. Do przesyłki dołączana jest faktura na życzenie klienta   i inne właściwe dokumenty (instrukcje, gwarancje).

24. Koszty przesyłki, o których mowa w ust. 11 obejmują koszt transportu jednej paczki o wadze do 50 kg. Jeżeli z uwagi na właściwości produktów, ich wagę lub mnogość nie jest możliwym zapakowanie ich do jednej paczki, wówczas przesyłka składa się z większej liczby paczek, co powoduje podwyższenie kosztów przesyłki odpowiednio do ilości paczek. O konieczności dopłaty klient zostanie poinformowany telefonicznie.

25. Przesyłki w paczkach, których waga przekracza 50 kg oraz przesyłki paletowe realizowane są według telefonicznych uzgodnień stron.

26. W granicach Powiatu Nowotomyskiego, przesyłki których wartość przekracza kwotę 300 zł brutto dostarczane są do klienta na koszt sprzedawcy.

Odbiór

27. Odbiór przesyłki następuje za pokwitowaniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jej ubytku, klient obowiązany jest zażądać od dostarczającego przesyłkę kuriera sporządzenia stosownego protokołu oraz niezwłocznie zawiadomić o szkodzie sprzedawcę.

Reklamacje i zwroty

28. Reklamacje z tytułu jakości klient przesyła na piśmie na adres sprzedawcy niezwłocznie po ujawnieniu wady produktu. Nie dotyczy to produktów, na które producent udzielił pisemnej gwarancji. Zasady postępowania w takich przypadkach określają przepisy zawarte w karcie gwarancyjnej.

29. Klient będący konsumentem w rozumieniu obowiązującego prawa (osoba fizyczna, która nabyła towar w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania mu towaru. W przypadku takim klient jest obowiązany zwrócić towar sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu, w stanie kompletnym i bez śladów używania. Koszty dostawy oraz zwrotu ponosi klient. Zwrot ceny produktu nastąpi w terminie 7 dni na rachunek bankowy klienta podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

Ochrona danych osobowych

30. Dane osobowe klienta podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uzyskane dane służą wyłącznie realizacji zobowiązań sprzedawcy wobec klienta i nie mogą być udostępnione osobom trzecim. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania i usunięcia.

Postanowienia końcowe

31. Zawarte w witrynie opisy produktów pochodzą od ich producentów i sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

32. Zmiana niniejszego regulaminu nie ma wpływu na zamówienia przyjęte i potwierdzone.

33. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie